Bel ons: 015-310 01 76

Disclaimer

Disclaimer

DeUitvaartAdviseur.nl zet zich naar alle redelijkheid in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan geen garantie geven voor juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. DeUitvaartAdviseur.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die mocht voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze site, of uit het gebruik van informatie van deze site.

Door op bepaalde links binnen de site te klikken komt u op andere sites van bijvoorbeeld partners of instellingen, waarvoor DeUitvaartAdviseur.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. DeUitvaartAdviseur.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van de site evenals de benodigde software op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Auteursrecht

Op de inhoud van deze site rust auteursrecht. Teksten, audio- en beeldmateriaal en bronbestanden mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Niets van deze site mag door derden worden hergebruikt, bewerkt dan wel gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DeUitvaartAdviseur.nl. 

Privacy statement

DeUitvaartAdviseur.nl respecteert te allen tijde de privacy van haar on-line bezoekers. Persoonsgegevens, die door gebruikers van de site aan DeUitvaartadviseur.nl worden verstrekt, bijvoorbeeld bij een informatie aanvraag, worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). DeUitvaartAdviseur.nl is bekend bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1436631. Alle gegevens die u stuurt via deze site naar DeUitvaartAdviseur.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.